Love

Love for Hjulby-Dyrehave Grundejerforening

                    (stiftet d. 21. december 1931)

§1 

1. Foreningens formål er på alle måder at frede og værne om grundejernes interesser i Hjulby-Dyrehave.

2. Foreningens navn er Hjulby-Dyrehave Grundejerforening.

3. Foreningens geografiske  område er Ansgarsvej, Avernakkevænget, Birchs Allé, Dyrehavevej lige numre 72 – 86 og ulige numre 57 – 95, Dyrehavevænget, Fjordbakken og Møllevænget, alle Nyborg by.

 

§2

Som ordinære medlemmer kan antages enhver grundejer eller ejendomsbesidder i
Hjulby-Dyrehave. Grundejere i tilgrænsende områder, der måtte ønske medlemskab  af
foreningen, kan optages som ordinære medlemmer.  Disse skal dog først godkendes af
bestyrelsen.

 

§3

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.december. Kontingentet for det kommende år
fastsættes af generalforsamlingen.

 

§4

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i første halvdel af året og alle
medlemmer indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Ved afstemninger er der én
stemme pr. grundejer eller ejendomsbesidder. Når mindst fem medlemmer overfor
bestyrelsen forlanger en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en sådan.
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, og er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Forslag, der ønskes
behandlet på en generalforsamling, eller en ekstraordinær generalforsamling, må
indgives skriftligt til formanden senest seks dage før generalforsamlingen. 

 

§5 

Bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen af den
ordinære generalforsamling. De afgår skiftevis to og tre. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, kasserer og sekretær.                               

 

§6 

Generalforsamlingen vælger hvert år én suppleant til bestyrelsen og to revisorer, for et
år ad gangen.

 

§7 

Formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde,  der
skal dog afholdes mindst ét bestyrelsesmøde pr. kvartal. Der føres protokol.
Formanden optræder udadtil på foreningens vegne i presserende sager.

 

§8 

Kassereren skal anbringe foreningens midler i pengeinstitut, og disse kan hæves af
kassereren eller formanden. Foreningen tegnes af formanden.

 

§9

Bestyrelsen kan behandle alle sager, som har fælles interesse for foreningens medlemmer.

 

Lovene er revideret            …….

  1. juli 1955

                                                         …….

  1. maj 1986                        24. maj 2004
  2. maj 2010

    og sidst på den ordinære generalforsamling den:

  1. maj 2019

 

 

 

 

           Kristian Angelo, formand                         Arne Vejbæk, kasserer